Voorwaarden-impressum

Voorwaarden

  Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

MDM Virtueel Assistent: gevestigd te Hoogklei 14, 9671 GC  Winschoten

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon  die een bepaalde dienst afneemt van MDM Virtueel Assistent

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend.

Definitie diensten: de door MDM Virtueel Assistent aan cliënt geleverde zijn voorlichtungen en virtueele assistent.

  1. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

  1. Betaling en facturering 

3.1 MDM Virtueel Assistnet zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde diensten.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen  uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.3 MDM Virtueel Assitent is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.4 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van MDM Virtueel Assitent, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening, tenzij is overeengekomen . De op de bankafschriften van MDM Virtueel Assistent aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer  de kosten van door MDM Virtueel Assitent ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

3.8 Bij in gebreke blijven van betaling door de cliënt zal  MDM Virtueel Assistent  niet eerder weer diensten aan de client leveren, dan dat deze aan zijn betaalverplichting heeft voldaan.

 

  1. Wijzigingen van de opdracht / meerwerk

4.1. De cliënt aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

4.2.Indien een aanpassing in de zin van lid 1 leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de cliënt worden bevestigd.

  1. Aansprakelijkheid 

5.1. MDMVirtueel Assistent is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voort vloeiende  uit deze overeenkomst.

  1. Overmacht 

6.1 Indien MDM Virtueel Assistent door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is MDM Virtueel Assitent gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van MDM Virtueel Assistent op betaling door cliënt voor reeds door MDM Virtueel Assistent verrichte diensten voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

6.2 MDM Virtueel Assistent  zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Bijvoorbeeld doorverwijzing naar een andere coach/counselor

6.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van MDM Virtueel Assistent ) waardoor MDM Virtueel Assistent tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van MDM Virtueel Assistent kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt  (verder) nakomt. 

  1. Vertrouwelijkheid 
  2. MDM Virtueel Assistent zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of MDM Virtueel Assistent daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 
  3. Persoonsgegevens 
  4. MDM Virtueel Assistent behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

8.1 MDM Virtueel Assistent neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt, deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst.

8.2 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

9.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Impressum

Voor duitse wet geving zij deze gegevens verplicht

Deze impressum geldt ook voor andere pagina's, bijv. Facebook, Pinterest, Youtube en andere reeds bestaande of nog te volgen pagina's.

 

Informatie volgens § 5 TMG ( duitse wet):

 

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Marcel Dominique Menke-Böhm    

Virtueel Assistent

Hoogklei 14

9671GC  Winschoten                       


contact:                                           

telefoon: +31 597 852 630                  

e-mail: marcel-dominique@virtueel-assistent.nl            

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

 

Copyright

De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

vertaalt van: www.DeepL.com

Quelle: e-recht24.de