Contact


Privacyverklaring

(ook geldig voor alle andere reeds bestaande of nog te volgen pagina's zoals Facebook enz.)

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Marcel Dominique Menke-Böhm    

Virtueel Assistent

Hoogklei 14

9671GC  Winschoten                       


contact:                                           

telefoon: +31 597 852 630                  

e-mail: marcel-dominique@mdm-virtueel-assistent.nl 

 

Reikwijdte van de website


Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerder "MDM Virtueel Assistent".


De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.


Deze websitebeheerder verzamelt zelf geen gegevens, noch in de vorm van nieuwsbrieven, formulieren, commentaarvelden of andere opties (zie voorafgaande informatie). Sommige gegevens worden echter al automatisch verzameld door de pagina's op te roepen.


Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op het internet altijd onderhevig kan zijn aan veiligheidslekken. Volledige bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Voorlopige informatie


Deze website verzamelt geen gegevens van de gebruikers van deze site, met uitzondering van de gegevens die worden verzameld door de provider/hoster van de site (one.com) (subsectie toegangsgegevens). Het volledige privacybeleid van one.com vindt u hier
https://www.one.com/de/info/datenschutzrichtlinie


Toegangsgegevens

De beheerder of provider van de website verzamelt gegevens over de bezoeken aan de site en slaat deze op als "server log files". De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:


-Bezochte website

-Tijd op het moment van toegang

-hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

-bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen

-Gebruikterowser

-Gebruikt besturingssysteem

-IP adres gebruikt


De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en om de website te verbeteren. De beheerder van de website behoudt zich echter het recht voor de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.


Indien u anoniem wenst te blijven tijdens het gebruik van onze site, bieden vele browsers een zogenaamde privé- of anonieme modus, die u eventueel moet activeren zodat u geen sporen nalaat.


SSL-versleuteling

Toepassingsgebied van MDM Virtueel Assistent Bedrijf


Verklaring gegevensbescherming


De bescherming van uw persoonsgegevens, wanneer u contact met ons opneemt en uiteraard tijdens de uitvoering van een contractuele relatie, is een belangrijke zorg voor ons. Onze diensten zijn gebaseerd op het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij willen en zullen dit vertrouwen rechtvaardigen door de gegevensbescherming ernstig te nemen.

Hier vindt u onze informatie:
Persoonlijke gegevens


Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

betrokkene


De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
Toestemming


Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene voor het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Dit omvat wanneer u contact met ons opneemt dit een intentieverklaring is, voor de verwerking van contactgegevens.


Verzameling en verwerking van gegevens


De volgende gegevens worden opgeslagen voor de uitvoering van het contract (gegevens worden handmatig of automatisch verzameld):

Voorraadgegevens, facturatiegegevens, verwerkingsgegevens ordergegevens, contact- en kalendersynchronisatie, Persoonlijke foto's of plattegronden.

Voorts alle niet genoemde gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract.


Doorgifte aan derden


In principe geven wij uw gegevens niet door aan derden, behalve in de volgende gevallen:

-Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract

- verzekeringszaken

- Belastingkantoor / boekhouding

- belastingadviseur

-Justitie


Back-ups van uw gegevens
Uw gegevens worden beschermd door virusprogramma's, een firewall en op beveiligde opslagmedia.

 


Recht om "te worden vergeten"


U hebt het recht om te worden vergeten, indien u dat wenst zullen wij uw gegevens verwijderen overeenkomstig de voorschriften van de wet va beschermenvan personegegevenes. Indien u dit wenst te doen, gelieve ons te contacteren.


Disclaimer


Deze verklaring verwijst naar de Verordening (EU) 2016/679, op grond waarvan wij handelen. Indien zich wijzigingen voordoen, zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd en voor u zichtbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de verordening zelf. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.


Jouw MDM Virtueel Assistent

laaste gewijzigd :13.02.2021